ประกาศราคากลาง 59-63

ประกาศราคากลาง ประจำปี 2559
1.ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อ คสล.จำนวน 3 รายการ
2.ประกาศราคากลางก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต จำนวน  14  รายการ
3.ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  ขนาด 1  ตัน
4. ประกาศราคากลางปรับปรุงรางระบายน้ำฝนตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน(ตกลงราคา)
5.ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จำนวน  700 ตัว
6.ประกาศราคากลางซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง  จำนวน 1  หลัง
7.ประกาศราคากลางติดตั้งกระจกโค้งภายในเขตเทศบาลตำบลพังโคน
8.ประกาศราคากลางป้ายเตือนโรงเรียน
9.ประกาศราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายวิ่ง  แบบไฟ LED 3 สี  จำนวน  3  ชุด
10.ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  13 รายการ(จำนวน 2 ชุด)
11. ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จำนวน  600 ตัว
12.ประกาศราคากลางก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (ตกลงราคา)
13. ประกาศราคากลางจัดซื้อพัดลมไอน้ำ (ตกลงราคา)
14. ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน
15.ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อาคารตลาดสด ที่ทำการชุมชนและก่อสร้างรั้ว คสล.รอบโรงฆ่าสัตว์
16. ประกาศราคากลางจัดซื้อธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ(ตกลงราคา)
17. ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ
18.  ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลพังโคน
19.  ประกาศราคากลางจัดซื้อเต้นผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 10 หลัง(ตกลงราคา)
20. ประกาศราคากลางปรับปรุงก่อสร้างพื้น คสล, ปรับปรุงอาคารประกอบอาหาร ,ก่อสร้างหอถังประปา  บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพังโคน(ตกลงราคา)
21. ประกาศก่อสร้างขยา่ยผิวจราจร คสล. ถนนพังโคนพัฒนาและซอยประปา หมู่ที่ 1

ประกาศราคากลาง ประจำปี 2560
1.ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว
2.ประกาศราคากลางติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จำนวน  70  จุด(ตกลงราคา)
3.ประกาศราคากลางติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและป้ายบังคับ  จำนวน 81 จุด(ตกลงราคา)
4.ประกาศราคากลางก่อสร้าง ลานคสล. บริเวณศาลเจ้าปู่ทองแดง (ตกลงราคา)
5.ประกาศราคากลางจ้างเหมาปูหญ้าเทียมสนามฟุตซอลลานกีฬาอเนกประสงค์
6. ประกาศราคากลางจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต(ยกเลิกโครงการ)
7. ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และถนนลูกรัง
8. ประกาศราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม  จำนวน  32  เครื่อง
9. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง (ตกลงราคา)
10.ประกาศราคากลางถมดินปรับพื้นที่ถนนศรีไทยอุทิศ 1 ซอยจิตตา 1 หมู่  1 (ตกลงราคา)
11.ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเหมะธุลิน 2(ตกลงราคา)
12.ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี (ตกลงราคา)
13.ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2  โครงการ

ประกาศราคากลาง ประจำปี 2561
1.ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  4  สายทาง(ค้างจ่ายปี 60)
2.ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนบ้านใหม่  หมู่ที่ 1
3.ประกาศราคากลางซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน  6  รายการ
4.ประกาศราคากลางจัดซื้อดินเพื่อฝังกลบขยะ
5.ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังรอบสวนสาธารณะดอนไฮ  หมู่ 9
6.ประกาศราคากลางติดตั้งหมุดสะท้อนแสงและติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและป้ายบังคับ
7.ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  3  สายทาง(ค้างจ่ายปี 60)
8.ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม  4  สายทาง
9.ประกาศราคากลางก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รวม  4  สายทางจำนวน  1 โครงการ
ประกาศราคากลาง ประจำปี 2562
1. ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการชุมชนบ้านใหม่
2. ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนน คสล.และถนนลูกรัง รวม 2  รายการ
3. ประกาศราคากลางก่อสร้างกำแพงกันดิน  ถนนศรีไทยอุทิศ 2  หมู่ 1 ต.พังโคน
4. ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล. ถนนนาเหมือง-ถนนหนองหญ้าปล้อง
5. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน  คสล.ถนนเหมะธุลิน 4 หมู่ 8 
6. ประกาศราคากลางจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่สวนสาธารณะ  หมู่ที่ 1 ตำบลพังโคน
7.ประกาศราคากลางก่อสร้างกำแพงดิน  ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมู่ที่ 1 ต.พังโคน
8. ประกาศราคากลางจัดซื็อรถบรรทุกขยะอัดท้ายขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  จำนวน  1  คัน
ประกาศราคากลาง  ประจำปี  2563
1. ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล. ถนนเลิงพัฒนา 5 หมู่ที่ 8 
2. ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อและบ่อพัก คสล. ถนนเหมะธุลิน 1-ถนนหนองสิม หมู่ที่ 8
3. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 2 หมู่ที่ 8  ต.พังโคน
4. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบเมือง 5 หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) ต.พังโคน
5. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรอบเมือง 2 หมู่ 1
6. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักถนนทอไหมพัฒนา 2 หมู่ 1
7. ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯลฯโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น