เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลพังโคน นำโดยนายประสาน เสริมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตน และเป็นการส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ คุณธรรม และให้เด็กได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมให้กับเด็กเป็นจำนวนมากกิจกรรมประกวดต่างๆ การแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแจกของขวัญของรางวัล และเลี้ยงอาหารแก่เด็กที่มาร่วมงาน