ประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศขยายเวลา ภดส.66
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น