ประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ใหม่
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น