ประชาสัมพันธ์ ยืนยันการมีชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการ

ประชาสัมพันธ์ ยืนยันการมีชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการ

หลักฐานการยืนยัน
1. เลขบัตรประจำตัวคนพิการ
2. วันหมดอายุของบัตร

ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 065-278-0400 นางสาวฐานันญา นามวงค์

หมายเหตุ
โทรในวันและเวลาราชการ

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น