ประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

ประกาศขยายระยะเวลาภาษีที่ดินเป็นการทั่ว

 

info ปชส. ขยายเวลา 65
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น