ประกาศเทศบาลตำบลพังโคน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น