ข้อมูลปริมาณมูลฝอย ที่นำเข้ากำจัดในศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น