ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านใหม่

ให้ภาพเล่าเรื่องการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านใหม่ ที่มีความพร้อมของคนในชุมชน  และความยั่งยืนในการบริหารจัดการขยะต้นแบบอย่างครบวงจร (Zero Wast Society)   

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น