การขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำบริเวณรอบๆ ตลาด ทต.พังโคน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำบริเวณรอบๆ ตลาด ทต.พังโคน

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น