เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพังโคน 

ประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพังโคน  เรื่อง  การกำหนดอัตราค่าเช่าแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสดและห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลพังโคนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19)  ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564