แผนการออกพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงพาหะ

ด้วยเทศบาลตำบลพังโคน  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงพาหะ  เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564

ในระหว่างวันที่  5  กรกฎาคม – 23  กรกฎาคม 2564  จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการออกบริการการพ่นหมอกควันให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทราบโดยทั่วกัน  

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น