ข้อมูลปริมาณขยะของอปท. ประจำเดือนมิถุนายน  2564

ข้อมูลปริมาณขยะของอปท. ประจำเดือนมิถุนายน  2564 ที่มาของข้อมูลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น