งดการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2564

งดการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ ประจำปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น