กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางดาวใจ ประสาททอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางจารุวรรณ   คำงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นิภาพร   หมั่นจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายพรชัย   วงศ์ภาคำ
ขับรถกระบะบรรทุก


นายสุชาติ   ประทุม
ประจำรถขนขยะ


นายไพวัลย์   มาตราช
ประจำรถขนขยะ


นายสหโชค   ทัศมี
ขับรถขนขยะ


นางสมหวัง   เจริญไชย
ประจำโรงฆ่าสัตว์


นายอดิศักดิ์   ผาตินาวิน
ตลาดสดเทศบาลฯ


นายบายศรี   ฐานะ
(เฉพาะกิจ)


นายมนตรี   ธิวะโต
(เฉพาะกิจ)


นายเกษแก้ว  ไพรีรณ
ชุมชนบ้านใหม่ และหนองสระพัง


นายวิไล   ผองแก้วอินทร์
พังโคนเจริญ,พังโคนพัฒนา


นายวิชิต  พลเศษ
ถนนพังโคนเจริญ


นายมานิตย์   สุวรรณมงคล
คำพันธ์อุทิศ


นายตี   กาญบุตร
ถนนพังโคนดอนตาล


นายชาญวิทย์   บุญชู
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


นายวิรัตน์   ศรีรักษา
ขับรถขยะ


นายเกษร   สายสะอาด
ประจำรถขนขยะ


นายชาตรี   สุขเเกิด
ประจำรถขนขยะ


นายลิขิต  ดวงใจหนู
ประจำรถขนขยะ


นายเชิดศักดิ์   ใหมคำ
ประจำรถขนขยะ


นายฉัตรชัย   จีนประเพ็ฃร
ประจำรถขนขยะ


นายพัฒ   วรรณสวัสดิ์
ตลาดสดเทศบาลฯ


นายปรีชา   อินบุดดี
(เฉพาะกิจ)


นายไพบูลย์   คุณสิทธิ์
(เฉพาะกิจ)


นายชัยวัฒน์   สถิรตุลยพัฒน์
(เฉพาะกิจ)


นายสนองสี   นรสาร
ถนนรอบเมือง


นายชาตรี   พรหมพินิจ
พังโคนเจริญ


นายมงคล  เพชรจำปาชนบท
คำพันธ์อุทิศ


นายสุราลิน  นาเตย
ถนนพังโคน – วานรฯ

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น