กองการศึกษาฯ


นายปรีชา   มายูร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางธัญพร   อ่อนสุระทุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธัญรัศม์   ทีหอคำ
ครู คศ.2

 

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น