กองช่าง


นายสุทธิเกียรติ  ฮังกาสี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอดิเทพ   ไชยเชษฐ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา


นายวุฒิพงษ์   จันจำปา
วิศกรโยธาปฎิบัติการ


นายอิทธิพล  สุณาวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายสมพงษ์   ลีนาราช
พนักงานไฟฟ้า


นายวิไล  มาตราช
จ้างเหมาบริการ


นางบุ่น  บุญรักษา
พนักงานสวน


นายสมหมาย  อินธิจันทร์
จ้างเหมาบริการ

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น