กองคลัง


นางสุปราณี  อัตนโถ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนิตยา   ซองทุมมินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายอนุชาติ   ตระกูลเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางพัชราวดี  วุฒิสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวละออ  อินทะเสย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน


นายมังกร  เหระวัน
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี


นางสาวเกศินี  ศรีสวัสดิ์

พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวธนารักษ์   เคหะฐาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

—-
นางสาวสุปราณี  โพธิ์ทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น