สำนักปลัด


นายวรวิทย์   จันทะมุงคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายโดม   ชนะวรรโณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายนเรศ   กวีพิชชาพัชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาววลัย  ทะเสนฮด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


นางสาวยมลพร  มายูร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธรรมรัตน์   แสนโสดา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเจริญ   ประทุม
พนักงานเทศกิจ

 


นางพิสมัย   คะศรีทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวีรชัย  นาคเนาวรัตน์
คนงานทั่วไป


นายสมคิด  ใจมั่น
พนักงานวิทยุ


นายธงชัย   มายูร
พนักงานวิทยุ


นายชูชาติ   มาตราช
พนักงานดับเพลิง


นายถนัด  ลาดนอก
พนักงานดับเพลิง


นายศักดา  หงษ์อุปรี
พนักงานเทศกิจ


นายทองไสย์   มูลพิมพ์
พนักงานดับเพลิง


นายชัชวาล   โภคทรัพย์
พนกงานดับเพลิง


นายวรพนธ์   กุละนาม
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติชัย   นรัฐกิจ
พนักงานดับเพลิง

 

 

 

 

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น