โครงสร้างการบริหารงาน

 

ประกาศโครงสร้างการบริหารงาน เทศบาลตำบลพังโคน

ประกาศ-กำหนดโครสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพังโคน
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น