วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลพังโคน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลมุ่งเน้นการพัฒนาให้พังโคนเป็นเมืองน่าอยู่ โดยพัฒนาคนในชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี ความสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยประชาชนทุกระดับของสังคมมีโอกาสได้รับบริการด้าน สาธารณะ ทั้งด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการโดยเท่าเทียมกันบุคคลากรในหน่วยงานและชุมชนมี ความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้พังโคนเป็นเมืองน่าอยู่ ตาม วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลพังโคน ดังนี้
“ เทศบาลตาบลพังโคน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมใจทางานอย่างสมานฉันท์ ให้ความสาคัญกับการ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน นาไปสู่พังโคนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในเขตเทศบาลให้ เหมาะสมกับการขยายตัวของชุมชนเมือง
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน และเศรษฐกิจในระดับฐานรากในพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดย การยกระดับคุณภาพการศึกษาขอ
ประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การกีฬา/นันทนาการ และการสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน
4. ส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดกา

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น