ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลพังโคน
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น