ขอเชิญชวนให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภท ออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

ขอเชิญชวนให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภท ออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

แผ่นพับ การจัดการขยะ 3Rs
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น