เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ขอเชิญชวนให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภท ออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

ขอเชิญชวนให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภท ออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

แผ่นพับ การจัดการขยะ 3Rs