เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปี 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม 2563
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มิถุนายน 2564
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม  2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กันยายน  2564