เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปี 65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  2564
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2565
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน  2565
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
-ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565