คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล เรื่องการลา การลาออกจากราชการ และการรับบำเหน็จบำนาญ

1.ยกเลิกใบลา

2.ใบลาพักผ่อน

3.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

4.คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลพังโคน ปี 2564

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น