เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

e-service

e-service

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย)
2.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
3.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษี
4.การให้บริการด้านการขอถังขยะ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง