งานจัดเก็บรายได้

ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี  พ.ศ. 2557
http://www.slideshare.net/phangkhoncity/ccf16062558-0002
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี  พ.ศ. 2558
http://www.slideshare.net/phangkhoncity/ccf16062558-0003
คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล
http://www.slideshare.net/phangkhoncity/ss-49436499
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี  พ.ศ. 2559
http://www.slideshare.net/phangkhoncity/2558-62918941
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี  พ.ศ. 2560
https://www.slideshare.net/secret/qAqdbcYfSygRH7
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี  ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลพังโคน ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพังโคน
ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลพังโคน
ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประกาศประจำปี 2564

ประกาศอัตราภาษีป้าย ฉบับใหม่

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศประจำปี  2565

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพังโคน

 

 

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น