ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

00.ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดคลิก
01.รายงานขอซื้อ ดาวน์โหลดคลิก
02.หนังสือราชการ  แจ้งประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดคลิก
03.ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดคลิก
04.เอกสารสอบราคา ดาวน์โหลดคลิก
05.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเปิดซองตรวจรับฯ ดาวน์โหลดคลิก
06.บัญชีผู้มาขอรับรายละเอียดการสอบราคา ดาวน์โหลดคลิก
07.บัญชีเอกสาร 1-2 ดาวน์โหลดคลิก
08.บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการหุ้นส่วนฯ ดาวน์โหลดคลิก
09.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดคลิก
10.ใบเสนอราคา ดาวน์โหลดคลิก
11.หลักเกณฑ์การรับและเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดคลิก
12.ใบรับซองสอบราคาซื้อ ดาวน์โหลดคลิก
13.ทะเบียนรับซอง ดาวน์โหลดคลิก
14.บันทึกการตรวจสอบเอกสาร ดาวน์โหลดคลิก
15.บัญชีเปรียบเทียบราคา ดาวน์โหลดคลิก
16.แบบตรวจสอบผู้เสนอราคาการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดคลิก
17.บทนิยาม ดาวน์โหลดคลิก
18.บันทึกข้อความการสอบราคา ดาวน์โหลดคลิก
19.ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ดาวน์โหลดคลิก
20.บันทึกขออนุมัติซื้อ ดาวน์โหลดคลิก
21.หนังสือแจ้งการทำสัญญาซื้อขาย ดาวน์โหลดคลิก
22.สัญญาซื้อขาย ดาวน์โหลดคลิก
23.แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ดาวน์โหลดคลิก
24.แจ้งการเรียกค่าปรับ ดาวน์โหลดคลิก
25.แจ้งสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ ดาวน์โหลดคลิก
26.ใบตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดคลิก
27.รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่าย

ดาวน์โหลดแบบฟรอ์มการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ดาวน์โหลดคลิก

ดาวน์โหลดคลิก

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น