เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4  สาย(ค้างจ่ายปี 60)
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  3  สาย(ค้างจ่ายปี 60)
3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวม 4 สาย จำนวน 1 โครงการ
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน 4  สายทาง  จำนวน  1  โครงการ

ปีงบประมาณ  2563

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อและบ่อพัก  คสล.ถนนเหมะธุลิน 1- ถนนหนองสิม
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลิงพัฒนา 5 หมู่ที่ 8
3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลิงพัฒนา 4  ซอย 2 หมู่ 8
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบเมือง 5 
หมู่ที่ 1
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่สวนสาธารณะ หมู่ที่ 1
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนรอบเมือง 2 หมู่ที่ 1
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ถนนทอไหมพัฒนา 2 หมู่ที่ 1

ปีงบประมาณ  2564

ปีงบประมาณ  2565

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลิงพัฒนา 8 หมู่ที่ 8

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนพังโคนพัฒนา  ช่วงที่ 1 ม.8

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมปรับยกระดับถนน คสล.ถนนพังโคนเจริญถึงถนนเผือกอุทุศ หมู่ 8

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน่้ำ คสล.ถนนเหมะธุลิน 3 หมู่ที่ 8

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเหมะธุลิน 4 หมู่ 8

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเหมะธุลิน 5 หมู่ 8

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ปีงบประมาณ  2566

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนมูลธิสาร หมู่ที่ 1

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อและบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 4 หมู่ 9

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ถนนสุระวิภา หมู่ที่ 9

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนจิตตา หมู่ที่ 1

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างก่อสร้างวางท่อ คสล.ถนนมูลธิสาร หมู่ที่ 1

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนทอไหมพัฒนา 2 หมู่ที่ 1

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 9

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสุระวิภา 1 หมู่ที่ 9

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ คสล. ถนนหนองสิม -ท่อเหลี่ยม คสล.ถนนศรีสุข หมู่ 8

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อและบ่อพัก คสล.ถนนเลิงพัฒนา 6 หมู่ 8

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างว่างท่อและบ่อพัก คสล.ถนนคุณอนันต์ 4 -เหมะธุลิน 1 หมู่ที่ 8