เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปี 58-63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน  2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม  2558
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน  2558
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์  2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน  2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 60
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม 2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน  2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม  2559
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มกราคม 2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม 2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน  2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤษภาคม  2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มิถุนายน 2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กรกฎาคม 2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  สิงหาคม 2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กันยายน  2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 61
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน 2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม   2560
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   มกราคม   2561
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   กุมภาพันธ์   2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม  2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน  2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 62
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน 2561
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม  2561
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม  2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม  2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤษภาคม 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 63
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม  2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มกราคม 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤษภาคม 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563