22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
1.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อ คสล. จำนวน 3 รายการ
2.ประมูลจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน  14  รายการ
3.ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน
5.ประกาศปรับปรุงต่อเติมอาคาร  อาคารตลาดสด ที่ทำการชุมชน  และก่อสร้างรั้ว คสล.
6. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก 6 ล้อ)
7. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลพังโคน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
1.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว
2.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูหญ้าเทียมสนามฟุตซอลลานกีฬาอเนกประสงค์
3.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.และถนนลูกรัง
4.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
1.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  4  สายทาง(ค้า่งจ่ายปี 60)
2.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  3  สายทาง(ค้างจ่ายปี 60)
3.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  4  สายทาง
4.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รวม  4  สายทาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 2562
1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงดิน  ถนนศรีไทยอุทิศ 2 หมู่ที่ 1
2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล. ถนนนาเหมือง-หนองหญ้าปล้อง
3. ประกาศประกวดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเหมะธุลิน  4  หมู่ 8

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 2563
1. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1  คัน
2. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.ถนนเลิงพัฒนา 5 หมู่ที่ 8
3. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อและบ่อพัก คสล.ถนนเหมะธุลิน 1- ถนนหนองสิม หมู่ที่ 8
4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลิงพัฒนา 4 ซอย 2 หมู่ที่ 8
5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนรอบเมือง 5 หมู่ที่ 1(ช่วงที่2) 
6. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรอบเมือง 2 หมู่ 1
7. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักถนนทอไหมพัฒนา 2 หมู่ 1
8. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 2564
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น