17.E-Service

00.ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดคลิก

01.รายงานขอซื้อ

ดาวน์โหลดคลิก

02.หนังสือราชการ  แจ้งประกาศสอบราคา

ดาวน์โหลดคลิก

03.ประกาศสอบราคา

ดาวน์โหลดคลิก

04.เอกสารสอบราคา

ดาวน์โหลดคลิก

05.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเปิดซองตรวจรับฯ

ดาวน์โหลดคลิก

06.บัญชีผู้มาขอรับรายละเอียดการสอบราคา

ดาวน์โหลดคลิก

07.บัญชีเอกสาร 1-2

ดาวน์โหลดคลิก

08.บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการหุ้นส่วนฯ

ดาวน์โหลดคลิก

09.หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดคลิก

10.ใบเสนอราคา

ดาวน์โหลดคลิก

11.หลักเกณฑ์การรับและเปิดซองสอบราคา

ดาวน์โหลดคลิก

12.ใบรับซองสอบราคาซื้อ

ดาวน์โหลดคลิก

13.ทะเบียนรับซอง

ดาวน์โหลดคลิก

14.บันทึกการตรวจสอบเอกสาร

ดาวน์โหลดคลิก

15.บัญชีเปรียบเทียบราคา

ดาวน์โหลดคลิก

16.แบบตรวจสอบผู้เสนอราคาการมีผลประโยชน์ร่วมกัน

ดาวน์โหลดคลิก

17.บทนิยาม

ดาวน์โหลดคลิก

18.บันทึกข้อความการสอบราคา

ดาวน์โหลดคลิก

19.ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก

ดาวน์โหลดคลิก

20.บันทึกขออนุมัติซื้อ

ดาวน์โหลดคลิก

21.หนังสือแจ้งการทำสัญญาซื้อขาย

ดาวน์โหลดคลิก

22.สัญญาซื้อขาย

ดาวน์โหลดคลิก

23.แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

ดาวน์โหลดคลิก

24.แจ้งการเรียกค่าปรับ

ดาวน์โหลดคลิก

25.แจ้งสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ

ดาวน์โหลดคลิก

26.ใบตรวจรับพัสดุ

ดาวน์โหลดคลิก

27.รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่าย

ดาวน์โหลดแบบฟรอ์มการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ดาวน์โหลดคลิก

ดาวน์โหลดคลิก

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น