ภาพกิจกรรมประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ 2562

ภาพกิจกรรมประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ 2562
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลพังโคน ร่วมกับ อำเภอพังโคน และส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอพังโคน ได้จัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน ประจำปี 2562 ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมเทศกาลอาหารแซบ กิจกรรมงานตุ้มโฮมพาแลงประกวดธิดาบั้งไฟ กิจกรรมแห่พระเวสสันดรและขบวนแห่บั้งไฟสวยงามและขบวนฟ้อนรำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพังโคนให้คงไว้ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น