แจ้งผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพังโคน
เรื่อง แจ้งผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ตามที่ เทศบาลตำบลพังโคน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งในโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตน และเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์ฝึกทบทวนความรู้ในทุกๆด้าน และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว เทศบาลตำบลพังโคน จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
ผลการสอบ ป.1
ผลการสอบ ป.2
ผลการสอบ ป.3
ผลการสอบ ป.4
ผลการสอบ ป.5
ผลการสอบ ป.6
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น