การจัดการความรู้ KM

ความหมายของ “การจัดการความรู้” (Knowledge Management : KM)

เทศบาลตำบลพังโคน
หมู่ 9 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
Tell. 042-771297 Fax. 042-771297 E-mail : admin@phomakkhaeng.go.th

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น