จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐเทศบาลตำบลพังโคน


ซื้อชุดตรวจ Antigent Test Kit (ATK) จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ทะเบียน กค 4903 สน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖5 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมเวที เพื่อใช้ในการจุดแข่งขันบั้งไฟ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมเวที ในงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ขบวนแห่งานประเพณีฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาขบวนแห่พระเวสสันดร ร่วมขบวนแห่งานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาขบวนแห่พญาแถน ตำนานผาแดง นางไอ่ ร่วมขบวนแห่งานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำสนามจุดแข่งขันบั้งไฟทางไกล จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมเวทีไฟประดับชุดใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาการแสดงในพิธีเปิดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้งาน ในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำสนามแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้งานในวันที่ 13 เมษายน 2565 -> คลิกอ่าน..


จ้างรางระบายน้ำ ถนนคุณอนันต์ ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลพังโคน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างรางระบายน้ำ ถนนคุณอนันต์ ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลพังโคน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเลิงพัฒนา 5 ? ถนนหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 8 ตำบลพังโคน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาโล่รางวัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาเครื่องเสียง เวที ไฟประดับ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเดินปั่นวิ่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนนาเหมืองหนองหญ้าปล้อง - ถนนเหมะธุลิน 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพังโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบเมือง 6 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนมูลธิสาร หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..